Direct door naar content

Algemene voorwaarden

Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers heeft als doel om de belangen van haar ruim 60.000 leden op het gebied van welzijn, zorg, gezondheid, wonen, gemak en genieten te behartigen.

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om onze leden goed te informeren over belangrijke zaken die met hun lidmaatschap te maken hebben, zoals aanmelding, opzegging, privacy en aansprakelijkheid.

Deze algemene voorwaarden staan op onze website vermeld, maar kunnen ook altijd door leden gratis worden opgevraagd.

Lidmaatschap

U bent niet alleen als persoon, maar ook als huishouden lid van Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers. Dit wil zeggen dat op één lidmaatschap, alle inwonende gezinsleden kunnen profiteren van de voordelen die met het lidmaatschap gepaard gaan. U ontvangt uw ledenpas zo snel mogelijk na aanmelding.

Aanmelden

U kunt op elk gewenst moment lid worden van Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers. Ook wanneer u zich in de loop van het kalenderjaar aanmeldt, betaalt u het volledige bedrag. Aanmelden kan zowel telefonisch via de ledenservice schriftelijk via onze website www.kruiswerk.nl of via e-mail.

Kosten en betaalwijze

Het lidmaatschapsbedrag wordt door het bestuur van de Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers jaarlijks vastgesteld. Alhoewel gestreefd wordt om dit bedrag zo laag mogelijk te houden kan door omstandigheden een verhoging noodzakelijk zijn. Deze verhoging wordt in het navolgende kalenderjaar toegepast na voorafgaande goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.

De kosten van het lidmaatschap worden per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum, en bedragen minimaal een kalenderjaar. De kosten worden via een doorlopende incasso-opdracht jaarlijks in de maand januari van het lopende kalenderjaar van uw bankrekening afgeschreven. Meldt u zich gedurende het kalenderjaar aan, dan incasseren wij zo spoedig mogelijk na uw aanmelding. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Gevolgen van het niet betalen van uw lidmaatschapsgeld

Bij het uitblijven van uw betaling kan de vordering uit handen worden gegeven. Dat brengt extra kosten voor u met zich mee. Deze werkelijke incassokosten worden dan bij u in rekening gebracht. Deze bedragen minimaal € 200,- (zegge: tweehonderd euro). Tijdens de periode van invordering kunt u geen gebruik maken van de diensten van Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers tot het moment dat u aan uw betalingsverplichting heeft voldaan. Tenslotte wordt uw lidmaatschap automatisch geëindigd aan het einde van het kalenderjaar indien uw betaling van het lidmaatschapsbedrag uitblijft ondanks onze herinnering aan uw betalingsverplichting.

Als u opnieuw lid wilt worden, bent u eventueel openstaand lidmaatschapsgeld van het voorgaande kalenderjaar verschuldigd voordat u op nieuw lid kunt worden.

Opzeggen

Het lidmaatschap van de Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers wordt aangegaan voor de duur van minimaal één kalenderjaar. Als u uw lidmaatschap niet één kalendermaand voor het einde van het kalenderjaar opzegt, t.w. vóór 1 december van het lopende jaar, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor het navolgende kalenderjaar. Opzeggen kan schriftelijk via onze website, per email of telefonisch.

Na een tijdige opzegging gaat uw opzegging per 31 december in. U kunt dus nog tot het einde van het jaar gebruik maken van de diensten en voordelen van uw lidmaatschap.

Als u halverwege het lopende kalenderjaar opzegt dan loopt uw lidmaatschap nog door tot einde van het lopende kalenderjaar. Uw lidmaatschap wordt beëindigd met ingang van het volgende kalenderjaar. Dit betekent, dat als u in een lopend kalenderjaar het lidmaatschap opzegt, ook de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd blijft.

Let op: als u niet tijdig opzegt, dus voor 1 december van het lopende kalenderjaar, dan worden de kosten van het lidmaatschap automatisch geïncasseerd en worden deze kosten later niet aan u terugbetaald. Ook Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers kan onder bijzondere omstandigheden uw lidmaatschap opzeggen of schorsen. Deze omstandigheden kunt u lezen in de statuten van de vereniging.

Wijzigen

Het wijzigen van uw gegevens in de ledenadministratie kan schriftelijk middels een brief naar Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers, telefonisch via de ledenservice, via de website of per e-mail. Wij zorgen ervoor dat uw nieuwe gegevens worden doorgevoerd in ons systeem.

Geldigheid

Het gebruik maken van de diensten van Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers gaat in principe in op het moment dat de ledenbijdrage is bijgeschreven.

Privacy

Voor uw lidmaatschap registreren wij uw persoonlijke gegevens. Uiteraard behandelen wij al uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Indien u dat wenst of daar behoefte aan heeft, bemiddelen wij u naar externe dienstverleners.

Ten behoeve van het daadwerkelijk kunnen aanbieden van een product of dienst verstrekt Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers met uw toestemming deze gegevens aan een externe dienstverlener. Deze externe dienstverlener mag deze gegevens louter verwerken om uitvoering te geven aan het verlenen van de betreffende dienst aan u. De gegevens mogen door de externe partner verder niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bij daadwerkelijk afnemen van hun diensten, dient u hen uw ledenpas te tonen.

Aansprakelijkheid

Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers treedt op als bemiddelaar tussen een lid en een dienstverlener van diensten of producten met wie Kruiswerk een samenwerking heeft. De dienstverlener is verantwoordelijk voor de te leveren diensten. Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers is niet aansprakelijk voor eventuele schade door handelen of nalaten van een dienstverlener. Als lid handelt u naar de aanwijzingen van de dienstverlener om de dienstverlening zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Het afzeggen van een afspraak moet uiterlijk 24 uur van tevoren bij de betreffende dienstverlener gebeuren. Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers doet er alles aan de gevraagde diensten te laten leveren. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Is Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers toch aansprakelijk jegens u, omdat zij zelf toerekenbaar tekortschiet, dan is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd conform de verzekeringsovereenkomst. Als en voor zover de aansprakelijkheid niet valt onder de dekking van de gesloten verzekering, is aansprakelijkheid bij een toerekenbare tekortkoming door Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers beperkt tot het door u betaalde bedrag voor de verleende dienst met een maximum van €200,- (zegge: tweehonderd euro).

Ledenservice

De ledenservice staat altijd tot uw dienst. Hier kunt u brochures aanvragen, u aanmelden voor cursussen of bemiddeling voor een serviceregeling aanvragen. Ook voor vragen over uw lidmaatschap, deze algemene voorwaarden, betaling en opzegging kunt u hier terecht.

De medewerkers van de ledenservice staan altijd open voor suggesties of voor klachten uwerzijds.
De ledenservice is telefonisch bereikbaar. U kunt ook een e-mail sturen.

Informatievoorziening

Informatie over ons vindt u op onze website www.kruiswerk.nl. Daarnaast ontvangt u van ons regelmatig informatie per e-mail (digitale nieuwsbrief) waar u zichzelf voor op kunt geven en/of via onze andere kanalen.

Ledenvergadering

Minimaal 1 x per jaar verzorgt Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers een algemene ledenvergadering voor haar leden. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen in samenspraak met leden en bestuur en wordt informatie gegeven over de activiteiten van Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers.

Slotbepaling

Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers heeft het recht om dit reglement te allen tijde (tussentijds) te wijzigen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers.